กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

สถิติการให้บริการ

สถิติการจ้างงานคนพิการ

ประจำปี 2567

ประจำปี 2566

Skip to content