กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

เงื่อนไขในการใช้งาน Application กู้ยืมเงินกองทุน

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึงต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้สมัคร' และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า 'กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ' กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่านเงื่อนไข

 1. การสมัครสมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 2. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครไม่เป็นความจริง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใช้ข้อมูลของผู้สมัคร สมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 5. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 6. ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด
 7. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ผู้สมัครยินยอมให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก หาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีสิทธิในการยกเลิก สมาชิกของผู้สมัครได้
 9. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากทาง e-mail และ/หรือ SMS และ/หรือสื่ออื่นๆ ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเห็นสมควรทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
Skip to content