กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ถาม - ตอบการกู้ยืม

คุณสมบัติของผู้ขอยืมเงิน

ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตถึงขั้นไม่สามารถ ทำนิติกรรมเองได้ และไม่เป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก และสติปัญญา


คุณสมบัติของกลุ่มบุคคล

เป็นกลุ่มตนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันหรือทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฏหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก

 
คุณสมบัติของผู้ขอยืมเงิน

ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตถึงขั้นไม่สามารถ ทำนิติกรรมเองได้ และไม่เป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก และสติปัญญา


คุณสมบัติของกลุ่มบุคคล

เป็นกลุ่มตนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันหรือทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฏหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก

 

คุณสมบัติของผู้ขอยืมเงิน
ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตถึงขั้นไม่สามารถ ทำนิติกรรมเองได้ และไม่เป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก และสติปัญญา

คุณสมบัติของกลุ่มบุคคล
เป็นกลุ่มตนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันหรือทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฏหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก
Skip to content