กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ทำเนียบบุคลากร

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวสนธยา บุณยภูษิต
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

นางณฐอร อินทร์ดีศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความ เสมอภาคคนพิการ


ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน

 

นายศุภลักษ์ เสนาพรหม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี

นางสาววิไลพร ขนุนก้อน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

นางสาวศิริเพ็ญ ทองเหลา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ

นางบุษปวรรษณ์ กันควร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมโอกาสและติดตามประเมินผล

S__770066

นายจักรพันธ์ รัตนากร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Skip to content