กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ทำเนียบบุคลากร

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวสนธยา บุณยภูษิต
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

นางณฐอร อินทร์ดีศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความ เสมอภาคคนพิการ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน

นายศุภลักษ์ เสนาพรหม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและ งานคดี

นางสาววิไลพร ขนุนก้อน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

นางสาวศิริเพ็ญ ทองเหลา
ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนโครงการ

S__770066

นายจักร์พันธ์ รัตนากร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

dep_icon


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมโอกาสและติดตาม ประเมินผล

Skip to content