กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ

กองเงิน

ให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ โดย

 1. วงเงินกู้ไม่เกิน รายละ 60,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน เกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นรายๆ ไปโดยไม่เกิน 120,000 บาท
 2. กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้กู้

ไอคอน

ประเภทรายบุคคล

คนพิการ ประสงค์ยื่นกู้เอง

 1. บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรืออายุ 17 ปีขึ้นไปและได้สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 2. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตถึงขั้นไม่สามารถทำนิติกรรมเองได้ และไม่เป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก และสติปัญญา
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 5. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
 6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินกองทุน เว้นแต่จะได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 7. ไม่มีหนี้สิ้นค้างชำระอยู่กับกองทุน หรือได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินที่กู้ยืม
 8. มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่ขอรับเงินสนับสนุน
 9. มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืม โดยมีบุคคลค้ำประกันการกู้ยืม ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่น่าเชื่อถือได้ หรือองค์กรตามประเภทความ พิการหรือองค์กรของคนพิการที่เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำประกันให้กับสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน
 10. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพที่ขอกู้ยืม

ผู้ดูแลคนพิการ ประสงค์ยื่นกู้

 1. บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรืออายุ 17 ปีขึ้นไปและได้สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 2. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตถึงขั้นไม่สามารถทำนิติกรรมเองได้ และไม่เป็น คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก และสติปัญญา
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
 5. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินกองทุน เว้นแต่จะได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 6. ไม่มีหนี้สิ้นค้างชำระอยู่กับกองทุน หรือได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินที่กู้ยืม
 7. มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่ขอรับเงินสนับสนุน
 8. มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืม โดยมีบุคคลค้ำประกันการกู้ยืม ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่น่าเชื่อถือได้ หรือองค์กรตามประเภทความ พิการหรือองค์กรของคนพิการที่เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำประกันให้กับสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน
 9. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพที่ขอกู้ยืม 
 10. มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการหลังบัตรประจำตัวคนพิการ หรือได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา ข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็น ผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งมิได้มีหนี้สินจากกองทุน
 11. คนพิการซึ่งอยู่ในความดูแลเป็นผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก สติปัญญา หรือมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้
 12. ต้องรับดูแลคนพิการหรืออุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ไอคอน

ประเภทรายกลุ่ม

 1. เป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันหรือ ทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดำเนินการ อย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ทั้งนี้ ต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งสมาชิก สามารถเป็นผู้ค้ำประกันให้กันและกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน 
 2. มีการออมเงินของกลุ่มในสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 3. สมาชิกในกลุ่มต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดฝึกอบรม และ ต้องเป็นอาชีพเดียวกันหรือแบบเดียวกันกับอาชีพที่กู้ยืมเงินไปลงทุน 
 4. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 5. ได้รับการรับรองจากองค์กรด้านคนพิการที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันจริง
 6. มีแผนงานหรือโครงการของกลุ่มที่จะดำเนินการอย่างชัดเจน
 7. ต้องมีคำว่า “กลุ่ม” ประกอบอยู่ในชื่อกลุ่ม
 8. มีสถานที่ทำการของกลุ่มที่แน่นอน

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ

ไอคอน

ผู้ค้ำประกัน

 1. บัตรประจำตัวคนพิการ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแล กรณีผู้ดูแลกู้แทน) 
 3. ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแล กรณีผู้ดูแลกู้แทน)
 4. สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม
 5. รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4*6 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 6. หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ (กรณีผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์กู้แทนคนพิการและไม่มีชื่อเป็นผู้ดูแลหลังบัตรประจำตัว คนพิการ) 
 7. หนังสือความเห็นจากแพทย์ระบุว่าคนพิการไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ (กรณีผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์กู้แทนคนพิการ) 
 8. แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยอยู่ประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพโดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น 
 9. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ขอกู้
 10. หนังสือยินยอมคู่สมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 
 11. หลักฐานการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิที่ผ่านการฝึกอาชีพ ถ้ามี (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็นมาด้วย)
 12. กรณียื่นคำขอกู้เพื่อค้าสลากฯที่มีโควตาสลากฯ ให้แนบสำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันในการรับสลากฯจากแหล่งที่ได้รับ เช่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือกองสลากฯ เป็นต้น
 13. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงไทย) หรือธนาคารอื่น ของผู้กู้ยืมเงิน
 14. กรณีเป็นสมาชิกองค์กรคนพิการให้แนบบัตรสมาชิกขององค์กรหรือเอกสารยืนยันว่าเป็นสมาชิกขององค์ที่ค้ำประกัน (กรณีให้ องค์กรค้ำประกัน)
ไอคอน

ผู้กู้ยืม

บุคคลธรรมดา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนของ ผู้ค้ำประกันซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน หรือกรณีผู้ค้ำ ประกันประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีและทะเบียนการค้า (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือน ย้ำนะคะ ต้องฉบับ จริงเท่านั้น
 4. แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพโดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น
 5. หนังสือยินยอมคู่สมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

องค์กรตามประเภทความพิการหรือองค์กรของคนพิการค้ำประกัน

 1. ข้อบังคับขององค์กรคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำประกันให้กับสมาชิก
 2. บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด
 3. รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรในฐานะผู้ค้ำประกัน
Skip to content