กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตาม พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ พ.ศ. 2534 ในมาตรา 16 โดยเรียกว่า “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 23 อันทำให้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย กำหนดให้กองทุนฯ ดำเนินการเพื่อเป็นทุนสำหรับใช้จ่าย เกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวกับคนพิการโดยจัดสรรเงินทุนให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

ตั้งแต่ปีบัญชี 2550
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงาน มีการกำหนด “ตัวชี้วัดความสำเร็จ” ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ด้านต่าง ๆ อันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ในการวัดผลสำเร็จของการบริหารพัฒนากองทุนฯ ต่อมาจึงได้มีการริเริ่มจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2553 และมีการปรับแผนฯ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคมที่เป็นพลวัต อันเกิดขึ้นจริง และเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ในสังคม แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุง ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาเป็นระยะ
ผู้หญิงนั่งรถเข็น กำลังทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ จิบกาแฟอย่างสบายใจ
สำหรับในปีงบประมาณ 2559 นี้
แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556-2559 กำลังจะสิ้นสุดลง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ฉบับใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ และเห็นภาพที่ชัดเจนในอนาคต มีทิศทางสำหรับการดำเนินงาน มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบอยู่ได้อย่างถูกต้องและตรงจุด ทั้งในเรื่องที่ต้องมีการดำเนินการเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนพิการได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้งให้การบริหารจัดกองทุน การปล่อยกู้เงิน และการเรียกเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะต้องดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตัวคนพิการเอง รวมทั้งองค์กรด้านคนพิการและ เครือข่าย และการสนับสนุนแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงการพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งสังคมจะมีความซับซ้อนมากขึ้นอันมีผลกระทบต่อคนพิการ เครือข่ายคนทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานกองทุนฯ โดยการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลคุณภาพชีวิต คนพิการ จึงเห็นควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมาย ศักยภาพของกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ข้อจำกัดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อม สำหรับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาองค์กร

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการและศูนย์บริการคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการมีส่วนร่วมในสังคม

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี การลงทุนและหาผลประโยชน์ และการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและประกาศที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกำหนด

(3) ควบคุมดูแลการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ

(5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน การได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ งานเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(6) ดำเนินการรับคำร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท การจัดทำและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตลอดจนดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัย

(7) ให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนการพัฒนากฎหมายกฎ ระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิทักษ์สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

(8) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีให้แก่คนพิการ

(9) ดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบทรัพย์ อายัดทรัพย์สิน ดำเนินคดีและบังคับคดี ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(10) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งหรือการให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
Skip to content