กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“การบริหารจัดการเงินทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมพลังคนพิการ มุ่งส่งเสริมสังคมแห่งความเท่าเทียม”
แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ. 2566 – 2570
พันธกิจ (Mission)
“สร้างการเข้าถึงโอกาศที่เท่าเทียมผ่านนวัตกรรม และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายในหลักธรรมาธิบาลด้วยใจบริการ โดยยึดคนพิการเป็นศูนย์กลาง”
Skip to content