กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ถาม - ตอบการสนับสนุนโครงการ

 องค์กร/สมาคมคนพิการสามารถขอโครงการได้มากกว่า 1 โครงการต่อครั้งได้หรือไม่

 ได้มากกว่า 1 โครงการต่อครั้ง ทั้งนี้การอนุมัติโครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด


 การเบิกค่าพาหนะเดินทางต้องใช้แบบสำคัญรับเงินแบบใด

 แบบ บก.111 หรือ แบบ 4231


 กรอบวงเงินสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพคนพิการจังหวัดฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566 – 2570 หากจังหวัดไม่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้เบิกจ่ายสามารถทำเรื่องคืนเงินได้หรือไม่

 สามารถทำได้และดำเนินการส่งเรื่องคืนเงินกลับเข้ากองทุนฯ ได้เลย


งบประมาณสนับสนุนโครงการไม่พอสามารถถัวจ่ายได้หรือไม่

สามารถทำได้แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดและอยู่ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรประจำปี


การทำสัญญารับเงินโครงการประกอบด้วยอะไรบ้าง

 1.ข้อบังคับของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร 

      2.รายชื่อคณะกรรมการ

      3.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

      4.หนังสือรับรองขององค์กรหลัก และหนังสือรับมอบอำนาจ (กรณีไม่ใช่องค์กรหลัก)


การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต้องทำอย่างไร

ให้หน่วยงานทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 1 เดือนและให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอนุมัติได้เท่าที่จำเป็นไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้การขยายระยะเวลาต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น


กรณีกรอบวงเงินจัดสรรประจำปีไม่เพียงพอสามารถขอเพิ่มเติมได้หรือไม่

ให้จัดเป็นวาระเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหนังสือถึง พก. พร้อมแนบรายงานการประชุมครั้งที่อนุมัติ เพื่อขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินเพิ่มเติม และจะต้องได้รับแจ้งการเพิ่มกรอบวงเงินเพิ่มเติมก่อนจึงจะพิจารณาโครงการได้ ทั้งนี้ สามารถขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินเพิ่มเติมได้ ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ


การนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการในส่วนของแบบประเมินผล (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ)
ต้องเก็บทุกคนหรือไม่

เก็บอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

 
 
Skip to content