กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

โครงสร้างการบริหารกองทุนหมุนเวียน

ประธานอนุกรรมการ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อนุกรรมการ

 1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
 2. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
 3. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
 4. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 5. ผู้แทนสำนักงบประมาณ
 6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม
 2. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
 3. นายปราโมทย์ ธรรมสโรช
 4. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
 5. นายวิทยุต บุนนาค
 6. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์
 7. นายศุภชีพ ดิษเทศ
 8. นายดรัณภพ นันตาเรือน
 9. นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 1. รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
Skip to content