กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลัก : รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินกองทุน เพื่อที่จะสามารถกำหนดแนวทางบริหารเงินกองทุนและป้องกันความเสี่ยงในอนาคต

กลยุทธ์ที่ 1.1 การคาดการณ์แนวโน้มรายได้ (Revenue Trends Projections)

กลยุทธ์ที่ 1.2 การบริหารทางการเงิน (Financial Management Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และการสื่อสารสังคม
เป้าหมายหลัก
– ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างการรับรู้ของสังคมในการอยู่ร่วมกับคนพิการ
– ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย(Strengthening Network Collaboration) กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างการสื่อสารสังคม (Social Communication Strategy)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งเป้าหมายสู่องค์กรผลสัมฤทธิ์สูงในยุคดิจิทัล

 

เป้าหมายหลัก
– มุ่งพัฒนาสู่องค์กรสมรรถสูงที่ขับเคลื่อนด้วยการกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลเชิงรุก        เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
– บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นความก้าวหน้าในสายงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน      การเงิน ด้านดิจิทัล ด้านการสื่อสารและทำงานเป็นทีม และด้านกฎหมายพื้นฐานให้แก่บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3.1 การกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลเชิงรุก (Proactive Targeting and Evaluation)
กลยุทธ์ที่ 3.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจกองงทุนฯ (Innovation and Digital Technology Utilization)
กลยุทธ์ที่ 3.3 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Management and Development)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริการที่หลากหลายเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
เป้าหมายหลัก : มีช่องทางการเข้าถึงบริการของกองทุนฯ อย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 ช่องทางบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service Strategy)
กลยุทธ์ที่ 4.2 การให้บริการเชิงรุกตามระดับและสภาพความพิการ (Customized Service Strategy)
Skip to content